MUFINO TA TREPÂ 壞蛋爬爬走

MUFINO TA TREPÂ 壞蛋爬爬走

演唱歌手:澳門人樂隊

所属专辑:澳門 . 回憶

发行时间:2023-03-31

歌曲热度:19

作词 : José Dos Santos Ferreira ( Ade )

作曲 : Filomeno Antônio Manhão Jorge (Russo)

Quim pódi vêm cudí iou

谁来救救我

Stunga pé móli-móli ta cai

双脚已软弱无力

Acunga pinga já dále onçôm

拿起担竿拍下来

Mufino ta trepâ

坏蛋爬爬走

Quelóra iou parâ, na cáno ó na chám,

当我停在渠口或地上

Azinha vêm corê cudí iou

快来救救我

Mufino ta trepâ

坏蛋爬爬走

Mufino ta trepâ

坏蛋爬爬走

Quim pódi vêm cudí iou

谁来救救我?

Cabéça grándi já ficâ

烦得头涨涨的

Acunga pinga quelóra toma

每每担竿拿起时

Mufino ta trepâ

坏蛋爬爬走

Chám na básso di pé, azinha ta fuzí

大地在脚下,快快的奔走

Qui ramêde nôm pódi andâ, mufino ta trepâ

走不动怎么好,坏蛋爬爬走

Mufino ta trepâ Mufino ta trepâ

坏蛋爬爬走 坏蛋爬爬走

Mufino ta trepâ Mufino ta trepâ

坏蛋爬爬走 坏蛋爬爬走

Mufino ta trepâ trepâ

坏蛋爬爬走 爬爬走

Mufino ta trepâ

坏蛋爬爬走

Composer : Filomeno Antônio Manhão Jorge (Russo) 左文轩

Lyricist : José Dos Santos Ferreira ( Ade ) 阿德

Arranger : 林进一 Mathew Lam

Producer : 苏耀光 Ken So / Filomeno Antônio Manhão Jorge (Russo) 左文轩 / 林进一 Mathew Lam

All guitars, bass and drum by 澳门人乐队 Tuna Macaense

keyboard and programming by 林进一 Mathew Lam

All songs recorded at 棋人音乐工业录音室 Chessman Music Industry Studio

All songs mixing by 林进一 Mathew Lam at 棋人音乐工业录音室 Chessman Music Industry Studio

All songs mastering by Ma Man Kin 马文键

中文翻译 (义务):黎若岚

Gratuitous Chinese Translation:Elisabela Larrea

Tradução Gratuita em Chinês: Elisabela Larrea

"澳门特别行政区政府文化发展基金第六届原创歌曲专辑制作补助计划获补助专辑"

[00:00.000]作词 : José Dos Santos Ferreira ( Ade )

[00:00.000]作曲 : Filomeno Antônio Manhão Jorge (Russo)

[00:00.000]Quim pódi vêm cudí iou

[00:00.000]谁来救救我

[00:00.000]Stunga pé móli-móli ta cai

[00:00.000]双脚已软弱无力

[00:00.000]Acunga pinga já dále onçôm

[00:00.000]拿起担竿拍下来

[00:00.000]Mufino ta trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走

[00:00.000]Quelóra iou parâ, na cáno ó na chám,

[00:00.000]当我停在渠口或地上

[00:00.000]Azinha vêm corê cudí iou

[00:00.000]快来救救我

[00:00.000]Mufino ta trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走

[00:00.000]Mufino ta trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走

[00:00.000]Quim pódi vêm cudí iou

[00:00.000]谁来救救我?

[00:00.000]Cabéça grándi já ficâ

[00:00.000]烦得头涨涨的

[00:00.000]Acunga pinga quelóra toma

[00:00.000]每每担竿拿起时

[00:00.000]Mufino ta trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走

[00:00.000]Chám na básso di pé, azinha ta fuzí

[00:00.000]大地在脚下,快快的奔走

[00:00.000]Qui ramêde nôm pódi andâ, mufino ta trepâ

[00:00.000]走不动怎么好,坏蛋爬爬走

[00:00.000]Mufino ta trepâ Mufino ta trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走 坏蛋爬爬走

[00:00.000]Mufino ta trepâ Mufino ta trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走 坏蛋爬爬走

[00:00.000]Mufino ta trepâ trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走 爬爬走

[00:00.000]Mufino ta trepâ

[00:00.000]坏蛋爬爬走

[00:00.000]Composer : Filomeno Antônio Manhão Jorge (Russo) 左文轩

[00:00.000]Lyricist : José Dos Santos Ferreira ( Ade ) 阿德

[00:00.000]Arranger : 林进一 Mathew Lam

[00:00.000]Producer : 苏耀光 Ken So / Filomeno Antônio Manhão Jorge (Russo) 左文轩 / 林进一 Mathew Lam

[00:00.000]All guitars, bass and drum by 澳门人乐队 Tuna Macaense

[00:00.000]keyboard and programming by 林进一 Mathew Lam

[00:00.000]All songs recorded at 棋人音乐工业录音室 Chessman Music Industry Studio

[00:00.000]All songs mixing by 林进一 Mathew Lam at 棋人音乐工业录音室 Chessman Music Industry Studio

[00:00.000]All songs mastering by Ma Man Kin 马文键

[00:00.000]中文翻译 (义务):黎若岚

[00:00.000]Gratuitous Chinese Translation:Elisabela Larrea

[00:00.000]Tradução Gratuita em Chinês: Elisabela Larrea

[00:00.000]"澳门特别行政区政府文化发展基金第六届原创歌曲专辑制作补助计划获补助专辑"